Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BabyJaga

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.babyjaga-sklep.pl.

Sprzedającym jest Jaga-Med Jakub Stańczak, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 129a/22, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:7742839612,  Regon:368125660, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Klient może kontaktować się ze sklepem za pośrednictwem strony internetowej www.babyjaga-sklep.pl, poczty elektronicznej, wysyłając wiadomości na adres sklep@babyjaga-sklep.pl oraz  połączeń telefonicznych. Numery telefonów i czas pracy sklepu podane są na stronie głównej sklepu. Koszty połączeń wynikają wyłącznie z taryfikatora operatora sieci z której korzysta Klient, a Sklep nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za połączenie i nie korzysta z dodatkowych taryf o podwyższonych opłatach.

 

§ 1 Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym BabyJaga.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego BabyJaga w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego BabyJaga na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego BabyJaga.

 

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym BabyJaga, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu BabyJaga.

 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.babyjaga-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

Materiały - wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.babyjaga-sklep.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl, zapytania do obsługi sklepu.

 

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru, bądź nazwy kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

 

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.babyjaga-sklep.pl.

 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3. Sklep internetowy BabyJaga prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie BabyJaga są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet z przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari.

 

6. Klientem, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, nie może być osoba poniżej lat 13. Osoby takie nie mają możliwości zawierania z Usługodawcą we własnym imieniu umów sprzedaży, gdyż nie posiadają zdolności do czynności prawnych. Osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w tym osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia) mogą zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży, ale tylko za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

 

7. Prezentacja na stronie internetowej Sklepu Towarów stanowi zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego). 

 

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.babyjaga-sklep.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.babyjaga-sklep.pl oraz drogą mailową.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

 

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep BabyJaga najpóźniej po trzech dniach roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 

10. Potwierdzenie obejmuje:

   a) nazwę, model, kolor i cenę zamówionego towaru

   b) sposób dostawy oraz termin wysyłki

   c) całkowity koszt zamówienia i formę płatności

   d) adres dostawy

11. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep BabyJaga dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zamówienia, klient może się skontaktować ze sklepem poprzez adres e-mail: sklep@babyjaga-sklep.pl albo poprzez formularz na stronie Kontakt.

 

13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 

15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 

16. Sklep BabyJaga zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

 

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 

 

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

 

17. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

 § 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew”  do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 4 dni robocze, chyba że inny termin dostawy zostanie ustalony w drodze indywidualnych negocjacji prowadzonych między Klientem a Sprzedającym. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedający poinformuje o tym Użytkownika, drogą mailową bądź telefoniczną, przed zawarciem umowy sprzedaży. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów do Klienta nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Klientem w drodze negocjacji, a Klient nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia.

 

5. Dni robocze, to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

6. W przypadku realizacji większych zamówień, Sklep BabyJaga jest uprawniony, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, do określenia dłuższego terminu realizacji zamówienia oraz realizacji takiego zamówienia etapowo.

 

7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki). Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

8. Istnieje możliwość realizacji wysyłki bezpłatnej (dostawa gratis) pod warunkiem, że minimalny zakup przewyższa kwotę ustaloną przez  Sprzedającego. Usługa ta jest realizowana wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem realizowania przesyłki w paczkach standardowych tj. nie przekraczających standardowych wymiarów i wagi dla spedytora, z którego usług korzysta Sprzedający.

 

9. Klient powinien w miarę możliwości w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej dokonać sprawdzenia stanu przesyłki. Sprzedający zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na stan przesyłki i stan taśm naklejonych na przesyłkę.

 


10. Sprzedający informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Klient otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedający zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii), na adres siedziby Sprzedającego, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedającego zgłoszonej przez Klienta reklamacji.

 

11. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z zakupionym przez niego towarem pomimo kilku prób dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Klientem (Klient notorycznie nie odbiera połączeń telefonicznych, nie odpisuje na maile), Sprzedający, zgodnie z art. 486 Kodeksu cywilnego, zażąda od Klienta naprawienia wynikłej stąd szkody (w szczególności polegającej na konieczności ponoszenia kosztów magazynowania nieodebranego towaru).

 

     § 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę.

 

2. W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:

   a) Płatność przy odbiorze - opłaty za dostarczony towar  klient dokonuje bezpośrednio przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarczy przesyłkę pod  wskazany adres.

   b) Płatność zwykły przelew bankowy - wpłaty dokonuje Klient na wskazane konto Sklepu BabyJaga  po potwierdzeniu dostępności towaru przez pracownika sklepu (zamówiony towar zostaje wysłany do klienta dopiero po wpłynięciu należności na konto BabyJaga).

 

3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od www.babyjaga-sklep.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym www.babyjaga-sklep.pl

 

 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient może odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając oświadczenie na piśmie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Jako oświadczenie na piśmie można rozumieć zarówno przesłanie oświadczenia w formie papierowej na adres siedziby Sprzedającego jak i przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu sklep@babyjaga-sklep.pl . Klient może skorzystać z formularza odstąpienia poniżej. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

 

 1. ____________________________________
 2. ____________________________________
 3. ____________________________________
 4. ____________________________________

 

NUMER ZAMÓWIENIA:_______________

DATA DOSTAWY:____________________

NUMER FAKTURY: ___________________

IMIĘ I NAZWISKO: ____________________

ADRES: ____________________________

TELEFON: __________________________

E-MAIL: ___________________________

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: ___________________________

(zwrot możliwy jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa banku: __________________

 

 

 

 

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz Sklep.

 


3. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Klienta od umowy. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4.Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej jednak w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) odesłania towaru. Koszt odesłania do Sprzedającego zwracanego towaru ponosi Klient.

 

5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.

§ 7 Procedura reklamacji

 

Chcąc skorzystać z usługi Door to door  na produkty firmy Baby Jogger, skontaktujcie się Państwo z serwisem polskiego dystrybutora Euro-Trade:

 

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) - (12) 61 44 151,
 • mailowo - serwisdad@euro-trade.pl
 • lub faxem - (12) 651 04 40. 

 

Pamiętajcie Państwo o aktualnej karcie gwarancyjnej i dowodzie zakupu produktu!

 

 1. Sklep BabyJaga oferuje Towary nowe.
 2. Warunki obsługi gwarancyjnej są zgodne z zapisami na kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem. Na życzenie klienta istnieje możliwość wysłania skanu karty gwarancyjnej w momencie składania zamówienia.
 3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 4.  Na mocy prawa sklep BabyJaga odpowiada z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne sprzedanego towaru, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi.
 5. Gwarancja producenta, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu w przypadku wadliwości zakupionej rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 6. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny, listowny bądź mailowy ze sklepem BabyJaga. Właściwe dane kontaktowe dostępne na stronie www.babyjaga-sklep.pl.
 7. Towar, którego dotyczy reklamacja, należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. Towar musi być zapakowany w oryginalne pudełko lub pudełko zastępcze wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji. Jednak w niektórych przypadkach, w celu minimalizacji czasu naprawy reklamacyjnej Klienci, za ich zgodą, mogą być proszeni o wysyłkę reklamowanych towarów bezpośrednio do producenta.
 8. Sklep BabyJaga w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do roszczeń Klienta.
 9. Koszt wysyłki reklamowanego produktu do sklepu BabyJaga pokrywa Kupujący.
 10. Mogą Państwo skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacyjnego, znajdującego się poniżej.

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

Sporządzono w dniu _______________________ w _______________________.

 

 1. Imię i nazwisko: _______________________________
 2. Adres: _______________________________________
 3. Data nabycia towaru: ___________________________
 4. Nazwa towaru: ________________________________
 5. Ilość zakwestionowanego towaru: _________________
 6. Cena jednostkowa detaliczna: ____________________
 7. Ogólna wartość towaru: _________________________
 8. Załączony dowód zakupu (faktura) ________________
 9. Dokładny opis wad: ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:

 

 

 

 

                Oświadczam, że w/w informacje są prawdziwe.

 

                ________________________

                 (podpis klienta)

 

 

 

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca Jaga-Med Jakub Stańczak              ul. Modlińska 129a/22 03-186 Warszawa.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres babyjaga-sklep@wp.pl.

 

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

 

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Polityka stosowania plików cookies

 

1. W celu poprawnego funkcjonowania sklepu wykorzystywane są ciasteczka ( z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko). Ciasteczka to pliki tekstowe wysyłane przez serwis www.babyjaga-sklep.pl i zapisywane po stronie użytkownika.

 

2.Serwis www.babyjaga-sklep.pl  wykorzystuje pliki cookies do:

 

a) dostosowywania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkowników;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymywanie sesji użytkownika   serwisu (po zalogowaniu), dzięki której może dokonywać zakupu i składać zamówienia.

 


3. Każdy użytkownik może w swoim urządzeniu i aplikacji obsługującej przeglądanie stron internetowych ustawić swoje zasady utrzymywania plików cookies. W szczególności może blokować automatyczną obsługę plików bądź włączyć informowanie o każdorazowym przesłaniu ich na urządzenie użytkownika (zmiany w ustawieniach mogą prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych naszych usług). Użytkownik ma także możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu BabyJaga, a w szczególności uniemożliwia składanie zamówień za pomocą formularza internetowego.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dokładamy wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl były na najwyższym poziomie, jednakże nie wykluczamy możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl.  
 3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.babyjaga-sklep.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy. 

 

.

 

Data opublikowania regulaminu: 18.09.2017r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl